این که می گویم حکم کلی نیست فقط حاصل یک مشاهده هر روزه در متروی تورنتو است: اکثریت مردان ایرانی را درتورنتو از دو چیز در ظاهرشان می توان شناخت: اول پس گردن که معمولا اصلاح نکرده و تیغ نزده است. دوم کفش های ظریف سبک ایتالیایی دوخت ایران که نسبت به میانگین کفش های بد قواره و بد دوختی که مردم در این دیار می پوشند یک سرو گردن بالاتر اند ولی یک جور ناامید کننده ای واکس نخورده و رها شده اند.

یک حاشیه to “”

  1. Katty:

    va inke kheily hiz hastand va darand morattab khanoomhara did mizanand.

حاشیه بزنید