از چشم غربی

برای آنها که دوست دارند خودشان را از چشم فرنگی ببینند: مروری در بخش کتاب این هفته نیویورک تایمز بر کتاب تازه ای درباره ایران نوشته کریستوفر دو بلگ خبرنگار اکونومیست در ایران به نام “دربهشت شهدا” که البته ترجمه دقیق و تحت الفظی اش می شود” در باغ نسترن شهیدان” یا “در باغ گل سرخ شهیدان” .
ار مرور کتاب برمی آید که دوبلگ در این کتاب یکی دومحور اصلی را در زندگی ایرانیان در تهران امروز در نظر داشته: اهمیت عاشورا و امام حسین درفکرو فرهنگ ایرانی. ” تعارف” به عنوان تمثیلی از پیچیدگی مسایل نزد ایرانی و باور عمومی ایرانی ها به دست داشتن انگلیسی ها در همه توطئه ها و دسیسه ها.
نویسنده این مطلب به خوانندگان آمریکایی اش می گوید که با خواندن این کتاب آن تهران و ایرانی را خواهید دید که انتظارش را ندارید.

حاشیه بزنید