عدس سبزه‌ام را خواباندم.عجيب طنين اين واژه-سبز- با ياد مامان نرگس عجين شده!

یک حاشیه to “”

  1. مامان نيلو:

    عدس را زود گذاشتي مريم جون. منم پارسال همين وقتا گذاشتم و يك هفته قبل از سال تحويل رسيد و بلند شد و شد و گنديد و روانه سطل شد. فكر كنم هفت روز قبل از عيد بايد بذاري…

حاشیه بزنید