پرتره هایی از اصفهان

نگاهی به عکسنامه «پرتره هایی از اصفهان».
من این کتاب را میخواهم .عاشقش شدم

حاشیه این متن بسته شده است.