نمازجمعه مختلط

نخستین نماز جمعه مختلط در نیویورک

حاشیه بزنید