جای همگی خالی! “پرتره های اصفهان ” رسید. خیلی بارتی اند! خوراک اخوت ها.
صفحه آرایی کتاب ضعیف است و کیفیت چاپ از آن هم ضعیف تر با این حال غنیمتی است جستجو در زمان از دست رفته.

اینکه می گویم خوراک اخوت ها برای خاطر آنکه نگاهی به وبلاگ آن یکی اخوی اخوت بیندازید که تازه به راه افتاده است : وبلاگ مازیار اخوت و نیز اینجا را هم نگاهی بیندازید ونیز شماره یازده فصلنامه زنده رود را به خاطر بیاورید ویژه خاطره نویسی و ….

حاشیه بزنید