داستان وقت ويزا گرفتن دم در سفارت کانادا را نمي گويم براي اينکه خوش ندارم نان چهارتا دست به دهني که يکي دو ماه از اين راه نان مي خورند آجر شود. فقط يک توصيه بعد از اين واسه ويزاي تابستاني فک و فاميلتان همان هفته دو م سوم فروردين اقدام کنيد.

حاشیه بزنید