بازگشت

برگشته ام . هنوز دچار سندرم بازگشت از خانه به خانه ام . هرچند دیگرهیچ نمی دانم خانه کجاست. میزان که شدم مفصل می نویسم. همین قدر می دانم: من برمی گردم!

یک حاشیه to “بازگشت”

  1. ناهید:

    رسیدن به خیر؛ به ایران بر میگردید؟

حاشیه بزنید