درگذشت کریم امامی را به اهالی نشر و ترجمه و ویرایش تسلیت می گویم کم کسی نبود.

حاشیه بزنید