این پیمان هم نمی نویسد وقتی می نویسد ببین چه می نویسد!

حاشیه بزنید