این دو نوشته از خورشید خانم و ژرفا را بخوانید. به خدا خیلی راست است! من هم هنوز و دقیقا حال صنم را دارم.

حاشیه بزنید