گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس گفته است که کتابهای دوران مسجد جامعی مسئله دارند. خوابگرد این خبر را تحلیل کرده است. خدا به خیر کند!

حاشیه بزنید