می شود در یک زمینه ای که اصلا به من مربوط نیست یک اظهار نظر فضولانه بکنم؟
من یکی هیچ وقت دوست نداشتم که نازی عظیما که مترجم بسیار چیره دستی است و ادبیات دان و جز معدود ایرانی هایی که ادبیات فرانسه را خوب می شناسد کار خبرنگاری بکند و همیشه ته دلم از این بابت غصه می خوردم.
حال با این حکم عجیب و غریبی که داده اند که باید در ایران بماند . خیلی خودخواهانه است که آرزو کنم بلکه عدو سبب خیر شود و نازی خانم باز دست به کارترجمه و تحقیق ادبی. برای خود ایشان ممکن است منفعتی که نداشته باشد هیچ مایه دردسر هم باشد ولی برای ما که ترجمه های ایشان را دوست داریم کاش باز هم نازی عظیما مترجم را بخوانیم. .

حاشیه بزنید