بند رخت

یک زمانی آن اوایل کوچ نوشتم که دیدن بند رخت در تورنتو چیز غریبی است. این روزها که سبزانه زندگی کردن و زمین را نجات دادن مد روز شده است ناگهان تورنتویی ها به زمین و زمان التماس می کنند که شما را به خدا رخت هایتان را روی بند خشک کنید و خشک کن هایتان را به کار نیندازید. آش آنقدر شور است درباره تک و توک خانه هایی که بند رخت هوا می کنند گزارش می نویسند در روزنامه و ستون نویس تورنتو استار که برای مشکلات مردم راه و چاره پیشنهاد می کند در پاسخ به خواننده ای که گفته است در محله متمولی زندگی می کند و در همسایگی اش مردمانی از قوم و فرهنگ دیگر هستند که با بند رختشان قیافه محله را خراب کرده اند جواب دندان شکنانه ای می دهد که شما اصلا بی جا کرده اید چنین اظهارات نژادپرستانه ای می کنید و به اقدام سبزانه آنها ایراد می گیرید و اگر خوش ندارید محله اتان را عوض کنید.معلوم نیست این خواننده گویا متمول که در نامه اش به خانه میلیون دلاری اش اشاره کرده اصلا چرا تورنتو استار می خواند. آخر استریو تایپش نیست. باید دید اگر این نامه رابه گلوب اند میل می نوشت چه جواب می گرفت.

حاشیه بزنید