برای خاطر کتاب ها

یک چند روزی بود که دلم بهانه می گرفت. امروز اینجا را پیدا کردم. این دختر، سارا به آنهایی که هنوز ” خانواده تیبو ” را نخوانده اند حسادت می کند. فکر می کند که وقتی “امیر مهدی حقیقت ” هست بهتر است ما خواننده باشیم تا خودمان دست به کار ترجمه شویم. می خواهد روزی برگردد ایران و یک انتشاراتی درست و حسابی راه بیندازد و نویسنده را حقوق دهد. می خواهد حال آنهایی که ترجمه های دوزاری می کنند و آنها که ویراستاری کشکی می کنند را بگیرد. آخ ! یعنی من عاشقش شدم ها! چقدر آشنا!
پیدا کردن یک آشنا میان این برهوت چه نعمتی است.
سپاس مر هادی نیلی را که لولای این آشنایی شد!
می گذارمش اینجا کنار این صفحه:” برای خاطر کتاب ها “
و یک چندی سرخوشم به این نویافته.

یک حاشیه to “برای خاطر کتاب ها”

  1. هادی نـ ـیلی:

    چاکرم. سارا ن. از اهلش است.

حاشیه بزنید