دو نفر لباسهایشان را پاره کردند و عشق ورزیدند
تا از سهم ابدیت ما دفاع کرده باشند

سنگ آفتاب – اکتاویو پاز- ترجمه احمد میرعلایی

در “سیمای زنی در میان جمع” هاینریش بل جایی هست که متفقین برلین را به شدت بمباران می کنند. زن و مردی غریبه تصادفا از یک پناهگاه سر در می آورند. وحشت مرگ و بمباران با آنهاست. به هم نگاه می کنند و در هم می آویزند.

یک حاشیه to “”

  1. مهران:

    با اجازه لينك شد (گل)

حاشیه بزنید