رفتن-I

فقط پانزده روز دیگر.
غروب دو دوشنبه دیگر اینجا نیستم. در این خانه نیستم. بر می گردم؟

یک حاشیه to “رفتن-I”

  1. Anonymous:

    dar in khaneh nisti ?che delgir ??tanha mirid?
    hasti
    ———————
    در این خانه فیزیکی نه مجازی.

حاشیه بزنید