از ابراهیم نبوی درباره وضعیت حسین درخشان.

حاشیه بزنید