در کالیفرنیا هوا خوب است

و آفتاب اینجا غروب می‌کند

حاشیه بزنید